لیست نمایندگان

کد نمایندگی نام نماینده شهرستان تلفن ثابت نشانی
1305 نمایندگی کرمان کرمان - کرمان، بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، بعد از سعادت آباد جنب کارخانه کرمانیت اطلاعات بیشتر